Categories

שאלות ותשובות

העברת קטרים וקרונות ממקום למקום בתוך תחומי התחנה, לצרכי טעינה ופריקה או לצורך עריכת רכבות ופירוקן.

סמפור הוא אמצעי איתות ישן המשלב חלקים מכניים כמו זרועות או לוחות לשימוש ביום עם פנסים לשימוש בלילה. סימנור הוא אמצעי איתות מודרני שכולל פנסים בלבד.

סמפור או סימנור מוקדם נותן מידע לנהג קטר אודות מצבו של הסמפור/הסימנור הראשי הבא, על מנת שניתן יהיה לעצור את הרכבת בזמן במידת הצורך.

בחלק מהקטרים והקרונות מורכבים צירי הגלגלים ב-“עגלות” נפרדות המחוברות לשלדה. צירי הגלגלים של הקרונות והקטרים הראשונים היו מחוברים לרוב באופן ישיר לשלדה ללא חופש תנועה בעת מעבר על גבי עקומות (סיבובי) המסילה. הדבר התאפשר בגלל אורכם הקצר של אותם קרונות וקטרי במשך השנים התארכו הקרונות והקטרים וכן נוספו להם צירי גלגלים (ארבעה ואף שישה ושמונה), על מנת לאפשר נשיאת מטענים גדולים וכבדים יותר. בכדי שקרונות אלו יוכלו לנסוע על גבי עקומות מסילה חדות יחסית, במהירות גבוהה יחסית, עלה הצורך לאפשר לציריהם לנוע ביחס לגופיהם.

סיבה נוספת לשאיפה זו היא הרצון להוסיף רמה נוספת של שיכוך זעזועים מלבד זו שבין הצירים עצמם למיסביהם. הפתרון לצורך זה נמצא בדמות “עגלות” קצרות שחוברו בציר אל תחתית הציוד הנייד והכילו את צירי הגלגלים, בד”כ בקבוצות של שניים או שלושה בכל עגלה.

על-ידי התקנת החוגונים (bogie באנגלית) מתחת לכל קצה של קרון ארוך, הושגה גמישות רבה במעבר על עקומות המסילה, גם אלו החדות יותר. בחיבור בין החוגון לבין הקרון ניתן להוסיף משככי זעזועים ובכך לשפר את איכות הנסיעה ולהפחית את השחיקה לציוד הנייד ולמסילה עצמה.

שימוט – ירידת רכבת מהפסים.

במערכות דגמי רכבות אנלוגיות נשלטת תנועת הרכבות על-ידי שינוי מתח החשמל המוזן למנועיהן ואביזרי האיתות והמסילה נשלטים באמצעות מתגים.

במערכות דיגיטליות מצויד כל קטר, קרונוע ואביזר פעיל במפענח (Decoder) המקבל הוראות דרך זרם החשמל המזין אותו במתח קבוע. באופן זה, ניתן לשלוט בנפרד על כל רכבת בתנועה, אפילו אם היא נמצאת באותו קטע מסילה שבו נמצאת רכבת אחרת.

השליטה מתבצעת מעמדת בקרה או ממחשב, אותו ניתן לתכנת להרצת תרחישים מציאותיים לחלוטין.

במפענחים הדיגיטלים של קטרים, קרונות וקרונועים ניתן לשלב אפקטים מציאותיים רבים כמו צלילים מותאמים לתנועה, תאורה ופנסים ברי-שליטה, מאפייני תאוצה ותאוטה מציאותיים וכיו”ב.

במסילה במערכת כזו קיים מתח חשמלי קבוע, ולכן התאורה הפנימית של קרונות הנוסעים לא כבה בעת שהרכבת עומדת, וקטרי קיטור בעלי יחידות לייצור עשן ממשיכים לעשן במלוא הכח.

בשליטה באמצעות מחשב ניתן לחקות באופן מציאותי לחלוטין את הפעלת הרכבות המתבצעת כיום בעולם האמיתי, כולל חיווי על מיקום הרכבות ותכנותן להתנהגות המתאימה לתנאי הדרך.

השליטה הממוחשבת מאפשרת שליטה פרטנית או לפי תרחיש מוכן מראש בכל יחידות האיתות והמסילות של המערכת. כמו-כן, ניתן לשלוט באמצעות המחשב על כל תפקודי הדגם, כגון תאורת הבניינים, הרחובות ודגמי המכוניות ולמעשה כל פרט בדגם המופעל חשמלית.

דילוג לתוכן